گالری رسانه

گالری

جلوگیری از آلودگی صوتی

Prevent noise pollution to create a quiet city

جلوگیری از آلودگی صوتی برای ایجاد شهر آرام

د خامو ښار جوړولو لپاره د غږ ککړتیا مخه ونیسئ

جلوگیری از آلودگی بصری برای زیبا سازی شهر

Prevent visual pollution to beautify the city

د ښار ښکلي کولو لپاره د لید ککړتیا مخه ونیسئ

Observe traffic rules to create urban order

د ښاري نظم رامینځته کولو لپاره د ترافیک مقرراتو مشاهده کړئ

رعایت قواعد ترافیکی برای ایجاد نظم شهری

My City Mobile Application

زما ښار موبایل اپلیکیشن

اپلکیشن شهر من

توقف وسایط در جای درست و رعایت اصول ترافیکی و انتظار در صف ها

په سم ځای کې موټرې ودروئ او د ترافیک قواعد وڅارئ او په لیکه کې انتظار وکړئ

Pagination