اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر جلال آباد

kunduz_admin

Publish Date

Closing Date

برنامه سرمایه گذاری شهری  ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر جلال آباد اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی و سایت معینیت شاروالی ها بدست آورند و  دیزاین ها، مشخصات تخنیکی، مشخصات کیفیت کار و راپور محیطی را ذریعه فلش دسک  از برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورده آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ یکشنبه ۶ ثور۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جون ۲۰۲۱ ارایه نماید.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  ۱۳۸۵۰۰۰افغانی یک میلیون و  سه صدو هشتاد وپنج هزار افغانی  و جلسه آفر گشایی به ساعت  ۱۰ قبل از ظهر مورخ یکشنبه ۶ ثور۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جون ۲۰۲۱ در صالون کنفرانس معینیت شاروالیهای ولایات برنامه سرمایه گذاری شهری واقع شهر نو تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس:nimat.pp@hotmail.com

شماره موبایل: 0744351326 

Documents

اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر جلال آباد