کارکردهای بورد مشورتی شاروالی کندز

بورد

 

بورد مشورتی شاروالی از صحت عامه این ولایت برای مبارزه با ویروس کرونا خواهان همکاری های جدی گردید

 

گزارش کامل

بورد

 

بورد مشورتی به همکاری ریاست شاروالی برای دست فروشان و میدان نشینان مواد ضد عفونی کننده توزیع کرد

 

گزارش کامل