مراکز فرهنگی و اجتماعی کندز

به منظور رشد فرهنگ و كلتورمردم كندز، ازسوى رياست اطلاعات وفرهنگ، تلاشهايى  صورت گرفته است. اين ولايت ده ها شاعر و نويسنده و قلم به دست چون: عبدالخالق شادان، محمدصابريوسفى، احمدالله داغ، گلرحيم نيازمند، ولى محمدسايل، جواد جویا، نور رحيم عاطف، مجيدپرديس، غلام حيدرحيدر، محمدناصرشيرزى، سيدمحمدنعيم عسكر، قاضى يحيى، نورالعين نوين، سالم بختيار، استاد داكترنجيب كه دردايره المعارف 74 صفحه را در اكادمى علوم افغانستان به رشته تحريردرآورده است، سبحان قُل نامول، محمداسماعيل ملزم، عطاوالرحمن بابر، پشتون رحمانى وغيره را در دامان خويش پرورانده است.
دركندز؛ حدود ۶۰ نهاد مدنى، انجمن ها و بسترهاى ادبى وجود دارند كه از جملۀ آن ميتوان از کلبه فرهنگی ضیایی، پسرلى، پرديس، جهان نما، ميديوتيک، روزنه صلح، مشاركت جوانان خان آباد نام بُرد.

کلبه

فرهنگ

اين انجمن ها گاهگاهى جلساتى دارند و يا هم راه را براى چاپ آثار شعرا و نويسندگان نو فراهم ميسازند؛ اما اخيراً چند محفل مشاعره و نشست هاى فرهنگى، از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ باهمكارى قلم به دستان، شعرا و نويسندگان داير گرديده و اين روند، اکنون نيز جريان دارد.
همه ساله در اين ولايت محفل مشاعره به نام ريدى گل داير ميشود و شعرا از مناطق مختلف کشور به هدف تبادل نظر و فرهنگ و تحکيم روابط،  گردهم مى آيند و شعرهاى خودرا مى سرايند.