مراکز صحی در کندز

درحال حاضر در ولايت کندز، دربخش صحت و تغذی 72 تسهیل صحی وجود دارد. درسطح اين ولایت، یک شفاخانه به سطح زون با ظرفیت 250 بستر موجود است و همچنان درسطح ولسوالی امام صاحب نیز یک شفاخانه باظرفیت 50 بستر فعاليت ميکند.

شفاخانه حوزوی کندز
 • 15 کلینیک یا مرکز صحی جامع
 •  32 مرکزصحی اساسی
 •  14 مرکز سیار
 •  6  تيم سيار در کندز نيز مصروف ارائۀ خدمات صحى مى باشند.
 •   299 پوستۀ صحی یا HP درسطح قرا و قصبات کندز و ولسوالی ها وجود دارند.
 • 143 داكتر
 •  145  نرس
 •  90 نرس قابله
 • 103 واکسیناتور
 • 48 تکنیشن لابراتوار
 •  574 کارمند صحی جامعه و
 • 226  پرسونل خدماتی، رسماً در چوکات رياست صحت عامۀ اين ولايت كارمى كنند.