مراکز تعلیمی کندز

درکندز بيش از٣١٠ هزار شاگرد به شمول ١١٨هزار دختر، توسط ٦٤٠٠ معلم در ٤٧٠ مکتب تدريس ميشوند.
کندز، يک پوهنتون و شش دارالمعلمین نيز دارد. در پوهنتون بيش از۳۷۰۰ محصل به شمول دختران در ۸ پوهنځی تحصيل ميکنند.
مدرسه عالی دینی تخارستان، انستیتیوت تربیۀ معلم و لیسۀ شیرخان، از جمله مکاتب پرقدامت کندز شمرده ميشوند، که تا حال صدها تن را به حيث عالم و معلم به جامعه تقديم نموده است.

معارف کندز