صنعت و تجارت در کندز

در ولايت کندز؛ در پهلوى کلالى و پوستين دوزى؛ مسگرى، زرگرى، پشمينه بافى و خامکدوزى، از صنايعى است که يکتعداد مردم در آن اشتغال دارند. درکنار آن ساختن بوت، دف و دايره، ظروف گلى، كاغذتشناب، دستمال كاغذى و توليد برنج، فابريكۀ آهن، سمنت، يخ سازى، توليد كودكيمياوى و توليدآرد نيز از صنايع اين ولايت محسوب ميشود.

صنعت و تجارت در کندز

گليم، دستکش، جاکت، ليف، دستمال، چادر، لباس، شال سر، کلاه، پيراهن هاى مردانه و زنانه كه توسط زنان بافته ميشود، نه تنها در خانواده ها مورد استفاده قرار ميگيرد، بلکه به خارج از ولايت وحتى خارج از كشور نيز صادر ميشود. هرچند هنوز بازار مناسب خارجى براى اين صنايع دستى ايجاد نشده؛ اما  در بازارهاى منطقه، از رونق فراوان برخوردار است.
پوستين دوزى نيز يکى از صنايع مشهور کندز است، که توسط افراد مخصوص مسلکى از پوست هاى مواشى و حيوانات ديگر که داراى پشم ثابت باشد دوخته ميشود؛ اين لباس به خاطرى که گرم است، در فصل زمستان مورد استفادۀ مردم قرار ميگيرد.
مسگران اين ولايت نيز از شهرت خوب برخورداراند؛ مسگران و آهنگران، هم اکنون وسايل نجارى و سامان آلات ديگر مانند بيل، کلند، تيشه، رنده، مارتول، جبل، ديگ، کاسه، آفتابه، لگن و... ميسازند و وضعيت قبلى خود را حفظ کرده؛ اماصنعت مسگرى درسالهاى پسين به رکود مواجه شده است.