ساختار تشکیلاتی شاروالی کندز

لوگو

ساختار تشکیلاتی شاروالی کندز در سال مالی 1398 با تزئید (2) بست رتبه چهارم، (3) بست رتبه پنجم و (11) بست رتبه ششم جمعاً به تعداد (283) کارمند بشمول (88) نفر مامور و (195) نفر اجیر به تفکیک ذیل.

 یک بست رتبه دوم (رئیس)، (4) بست رتبه سوم آمریت های (مالی و اداری، حکومتداری شهری، خدمات تخنیکی و سکتوری، نظارت و ارزیابی)، (25) بست رتبه چهارم  به شمول مدیریت های عمومی نواحی هشتگانه، (37) بست رتبه پنجم و (21) بست رتبه ششم میباشد.