جدول مشخصات نواحی هشت گانه ریاست شاروالی

شماره

نواحی

تعداد وکلای گذر

تعداد اماکن تجارتی

تعداد منازل رهایش

۱

ناحیه اول

۳۴ تن

۱۰۱۳ باب

۳۹۰۰ باب

۲

ناحیه دوم

۲۴ تن

۱۲۲۸ باب

۲۹۰۰ باب

۳

ناحیه سوم

۳۵ تن

۲۷۳۹ باب

۳۱۹۶ باب

۴

ناحیه چهارم

۳۲ تن

۱۹۲۰ باب

۳۸۰۰ باب

۵

ناحیه پنجم

۲۹ تن

۱۶۰ باب

۳۴۷۹ باب

۶

ناحیه ششم

۱۹ تن

۲۱۸ باب

۱۳۵۲ باب

۷

ناحیه هفتم

۲۱

۲۲۵۸

۸

ناحیه هشتم

۱۹ تن

۱۷۷ باب

۱۱۴ باب