بیوگرافی شاروال کندز

Kunduz Mayor

دیپلوم انجنیرفریداحمد فضلی فرزند الحاج فضل احمد درسال ۱۳۴۸ خورشیدی دریک خانواده ی متدین در ولایت کندز متولد گردیده است موصوف  از سال ۱۳۵۱ ۱۳۶۴ تعلیمات ابتدایه ، متوسطه ، لیسه وتحصیلات نمیه عالی را درموسسه عالی تربیه معلم ولایت کندزبدرجه عالی به پایان رسانیده است،

طی سالهای ۱۳۶۵ـ ۱۳۶۶ طبق تعامل خدمت دوره مکلفیت را انجام داده وبعد ازآن با سپری نمودن امتحان کانکور درسال ۱۳۶۷با کسب نمره عالی به انستیتوت پولی تخنیک کابل راه یافت وی تحصیلات عالی را تا سطح ماستری بدرجه عالی وامتیازشمولیت در کادرعلمی انستیتوت پولی تخنیک کابل به پایه اکمال رسانیده و درسال ۱۳۸۱ با تشکیل اداره مؤقت به حیث کارشناش ارشد دروزارت معادن آغازبکارنمود موصوف الی سال ۱۳۹۰ خورشیدی دربست های عالی دولتی ایفای وظیفه نموده ودراین مدت بیش از ۳۵ برنامه آموزشی دربخش های مسلکی ومنجمنت رآ موفقانه تکمیل وبیش از ده باردرورکشاپ ها وکنفرانس های بین المللی درکشورهای امریکا، ترکیه، سویس، ناروی، تایلند، هند وغیره شرکت نموده است.

دیپلوم انجنیر فریداحمد فضلی یکتن ازمتخصصین ورزیده ، مجرب و متعهد است که کارنامه ها وتلاش هایش درراستای مبارزه علیه فساد وتآمین منافع ملی کشوربه همگان روشن است وی بیش از ده مقاله علمی وتخنیکی در بخش مدیریت سالم منابع طبیعی و انکشاف صنایع استخراجی کشورداشته  وبا شرکت دربحث های علمی وتخنیکی ازطریق مدیا به چگونگی مدیرت  واهمیت منابع منرالی کشوربرتقویت وانکشاف اقتصادی پرداخته است.

نامبرده ازمدت سه سال به این طرف به حیث معاون شورای مردمی ولایت کندز مقیم کابل به خدمت مردم قرارداشته و در برنامه ها وپروگرام های اجتماعی ، سیاسی  و عدالت خواهی بربنیاد منافع علیای کشورشرکت نموده است،

موصوف اخیرآ بنابر تقاضای مکرر مردم شریف ولایت کندزدرپروسه رقابت آزاد برای ریاست شهرداری کندزشرکت نموده که با کسب بلند ترین امتیاز با انتخات وبیشنهاد اداره مستقل ارگان های محل وحکم مقام عالی ریاست جمهوری به صفت شهردارکندزتقرر حاصل نموده است.