موازی 469 متر مربع زمین ملکیت شاروالی شهر کندز به قرارداد داده میشود

تاریخ نشر: Aug 23, 2015

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موازی 469 متر مربع زمین ملکیت شاروالی شهر کندز متصل چوک بالاحصار در چوکات شرطنامه مراتبه جهت اعمار دکاکین به قرارداد گذاشته میشود، اشخاص که خواهش قرارداد را داشته باشند با درخواست های خویش به شاروالی شهر کندز مراجعه نمایند، شرطنامه ملاحظه و تامینات اخذ میگردد.