داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موازی 469 متر مربع زمین ملکیت شاروالی شهر کندز به قرارداد داده میشود
موازی 469 متر مربع زمین ملکیت شاروالی شهر کندز متصل چوک بالاحصار در چوکات شرطنامه مراتبه جهت اعمار دکاکین به قرارداد گذاشته میشود، اشخاص که خواهش قرارداد را داشته باشند با درخواست های خویش به شاروالی شهر کندز مراجعه نمایند، شرطنامه ملاحظه و...
Aug 23, 2015 -