کمیته شاروالی مکتب

شرح کلی

ایجاد کمیته شاروالی مکتب به مثابه برنامه آگاهی دهی و آموزشی

1.   معرفــی:       

برنامه کمیته شاروالی مکتب عبارت اند از برنامه آگاهی دهی و آموزشی دررابطه به امور شهری درمکتب بوده که تمرکز بیشتر آن بر امور تنظیف ، عواید وحکومتداری شهری میباشد.این طرح توسط برنامه حاکمیت محلی افغانستان / پروگرام انکشافی ملل متحد  طراحی گردیده تا باشد کار بنیادی با نو باوه گان و جوانان از رهگذر ایجاد مشارکت بین شاروالی و مکاتب صورت گیرد. این طرح با الهام از تجارب

شهر کتمندو کشور نیپال در راستای ایجاد نیچر کلپ ها برنامه ریزی شده است.

طرح هذا اطفال را به مثابه عاملین بالقوه تغییر درجامعه میداند و عقیده بر اینست که این برنامه آگاهی دهی و آموزشی درمکتب میتواند تغییرات مثبتی را در جامعه از رهگذر تغییر در روش  ، رفتار و طرز دید نه تنها اطفال بلکه اساتید و والدین شان نیز ایجاد نماید. و زمینه را برای ایجاد یک جامعه مهربان به محیط زیست و زیبائی دوستی مساعد سازد. تلاش و مباحثات روزانه شاگردان مکاتب در راستای تنظیم بهتر امور محیطی و شهری با توجه به آموزه های جدید شان از طریق این برنامه و بعلاوه بازگویی برنامه ها و دستاورد ها در چهارچوب خانواده ها ، والدین شاگردان را نیز به معیار های جدید زندگی و میط دوستی ترغیب میدارد.

در کلیت این برنامه آگاهی دهی و آموزشی را هدف بر اینست تا مشارکت گسترده و مداوم مردم را در امور شهری تامین نماید. کمیته شاروالی مکتب در واقعیت ممثل اراده و ماموریت شاروالی به پیمانه کوچکتر در سطح هر مکتب است و امور آن از طریق شاگردان تنظیم میگردد. علاوتاً ، میتوان گفت که این برنامه به مثابه یک انستیوت کوچک حکومتداری شهری نسل آینده را در خصوص امور شهری و نقش مردم در قبال پاکی ، عمران و انکشاف شهری تربیه می نماید. 

2.  اهـــــداف

هدف عمومی از تاسیس کمیته شاروالی مکتب و بدین طریق راه اندازی برنامه آگاهی و آموزشی درمکاتب عبارت از یجاد تغییرات در جامعه از رهگذر ایجاد تغییر در رفتار و طرز دید شاگردان مکاتب میباشد.

اهداف خاص پروگرام قرار ذیل است:

 

-          ارتقاء آگاهی در بین شاگردان مکاتب در رابطه به حکومتداری شهری ، خدمات شهری و نقش و مکلفیت های شهروندان

-          ارائه کمک در قسمت معاونت های تجربی برای اطفال به مثابه جزء فعالیت های عملی

-          فراهم آوری زمینه های بحث و مباحثه میان شاگردان، اساتید و والدین

-          ایجاد وانکشاف مهارت های اطفال از رهگذر مدیریت و تنظیم نظریات  و برنامه ها ، هماهنگی ، نگارش و سخنرانی

3.     ساختار تشکیلاتی کمیته شاروالی مکتب

1. مفکوره ویا ایده " کمیته شاروالی مکتب " مبتنی بر پروگرام نیچر کلپ بوده  که بصورت موفقانه توسط مؤسسه شهری کتماندو و کلیر انرژی نیپال تطبیق گردیده است.    

 کمیته شاروالی مکتب متشکل از کمیته اجرائیه شاگردان مع شاروال ، معاون شاروال ، مسؤل آگاهی عامه ، خزانه دار  ،اعضاء بورد و اعضای عمومی که همه و همه از گروپ شاگردان خواهد بود ، میباشد. به هر حال مدیر مکتب ویک تن استاد نیز به عنوان استاد رهنما شامل این تشکیل خواهد بود.  

 

رئیس کمیته اجرائیه ، معاون آن و مسوول آگاهی عامه از طرف سایر شاگردان انتخاب میگردند. شاگردان صنوف هفتم الی دوازدهم میتوانند در این انتخابات سهم بگیرند و شاروال و معاون شاروال باید حد اقل 16 سال عمر داشته باشد.دوره خدمت 4 سال بوده و هرگاه شاگردان صنوف دهم ، یازدهم یا دوازدهم بصفت شاروال یا معاون آن انتخاب گردند ، مدت خدمت آنها نظر به مدت باقیمانده مکتب تعیین میگردد. در صورتیکه دو ثلث اعضا عمومی با اجراات شاروال یا معاون آن مخالف باشند، انتخابات دو باره راه اندازی میگردد. خزانه دار که صرفاً1 نفر واعضای بورد که تعداد شان 12 نفر میباشد بصورت انتصابی تعیین میگردند و سایر شاگردان میتوانند اعضای عمومی باشند.

 

4. وظایف و مسؤولیت ها .

مدیر مکتب:

-          تامین کننده منابع حمایوی جهت زمینه سازی فعالیت های کمیته

-          تصویب  فعالیت های پلان شده یا برنامه ریزی شده

استاد رهنما:

-          فراهم کننده رهنمائی ها برای شاگردان کمیته شاروالی مکتب که چه فعالیت های را بایستی انجام دهند

شاروال و معاون شاروال

-          دعوت همه برای ملاقات ها

-          پلانگذاری برای فعالیت ها

-          آگاه ساختن مقامات صالحه از پیشرفت کار

-          نظارت و ارزیابی از اجرای امور

-          گزارش نویسی

مسؤل آگاهی عامه:

-          یاداشت صورت جلسات

-          گزارش دهی از نتایج

-          انجام تمام کارهای نشراتی و راه اندازی کمپاین آگاهی عامه در محیط مکتب

اعضای بورد:

-          تجلیل از روز های مهم ( مناسبت ها) و هماهنگی آنها

-          مسؤول در زمینه پیش برد موضوعات عمده  چون گروه تفکیک و مبارزه با دفع بی تفاوتانه کثافات , گروه بازیابی و بازگردانی , گروپ نشراتی وغیره

-          ایجاد و سازماندهی نظریات برای فعالیت های مربوط به موضوع

-           

اعضای عمومی:

-          حمایت از فعالیت های کمیته شاروالی مکتب

-          سهم گیری فعالانه در فعالیت ها

-          شاگردان علاقمند از هر صنف میتواند اعضا گروه موضوعات عمده کمیته باشند که در فعالیت های عمده فعالانه سهم خواهند گرفت.

5. فعالیت های عمده:

این فعالیت ها توسط شاگردان انجام خواهد شد. به هرحال، آموزش های اساسی توسط شاروالی باید برای مدیر مکتب ،  استاد رهنما و کمیته اجرائیه در رابطه به اهداف ، ساختار و فعالیت های کمیته شاروالی مکتب صورت گیرد.

  فعالیت های عمده که شاگردان در کمیته شاروالی مکتب اجرا خواهند نمود عبارت اند از:

-          مباحثات اشتراکی برای جمع بندی نظریات

-          فعالیت های آموزش دهی در رابطه به قوانین و مقررات نافذه بر حکومتداری شهری در افغانستان

-          فعالیت های آگاهی دهی در رابطه کثافات ، اضرار و انواع آن ، بازیابی و کودسازی کثافات ، شیوه های موثرتنظیم امور کثافات

-          جمع آوری خریطه های پلاستکی از صحن و اطراف و اکناف مکتب

-          تشویق اهالی مسکونی که درهمسایگی مکتب قرار دارند در زمینه  پاک کاری با راه اندازی کمپاین پاک کاری در سرک و مقابل حویلی های مسکونی نزدیک مکتب

-          بازدید از شاروالی جهت مباحثه روی فعالیت ها

-          راه اندازی مسابقات در داخل مکتب در زمینه مقاله نویسی ، مباحثه ، نقاشی , مشاعره , چستان, مسابقات نمایشی با تاکید بر نقش شهروندان در روند پاکی و انکشاف شهر.

-          تهیه مقالات و داستان ها در رابطه به نقش شهروندان در امور شهری و نشر آن از طریق مجله شاروالی

-          تشویق والدین شاگردان از طریق اطفال شان جهت پرداخت مسوولانه و بموقع محصول شهری

-          تشویق والدین شاگردان از طریق اطفال شان جهت سهمگیری فعال درکلیه امور شهری

-          ترویج فرهنگ مسوولیت های شهری و آموزش های مدنی  

 شاروالی باید مسابقات را میان تمام کمیته های شاروالی مکاتب درسطح شهر راه اندازی نماید,  و جایزه سال را برای بهترین کمیته شاروالی مکتب تفویض دارد تا باعث تشویق و تحرک فعالیت های شان گردد.این  مسابقات را میشود به روز های مهم چون روز محیط , روز آب , نوروز و یا مراسم ملی دیگر تجلیل کرد.

نورالحق نوری کارشناس مدیریت اطلاعات و آگاهی عامه شاروالی کندز

0786400162