پروژه ها

پروژه ها:

برنامه حاکمیت محلی افغانستان یا ASGP که هدف ان حمایت و پشتیبانی از شاروالی ها میباشد که بیشتر در بخش ظرفیت سازی و تجهیز دفاتر شاروالی فعالیت دارد که از سوی دفتر محترم UNDP تمویل میگردد....