ناحیه اول

ناحیه اول:

محمد یاور مدیر ناحیه اول شاروالی کندز