شماره های تماس

1: نجیب الله عمرخیل

شاروال کندز   

0799099509

2: حمید الله ناصری

    مدیر اداری و مالی و معاوین شاروال

    0799870003     

 3: عبدالجلیل مهمند

     مدیر دفتر شاروالی کندز

     0700711920

4: محمد تواب عزیزی

   آمر هماهنگی نواهی هشت گانه شاروالی گندز

   0799200623

5: نورالله  همایون

   مدیر عمومی منابع بشری

   0799217102

6: محمد افضل

   مدیر ساختمان

   0788479478

7: سید سلیمان

    مدیر تنظیم مارکیت ها

    0799183786

8: بشیر احمد فضلی

    آمر خدمات سکتوری

    0797222400