موسسات اکادمیک

موسسات اکادمیک شهر کندز

قسمیکه به همگان هویدا است شهر کندز مرکز ولایت کندز بوده که یکی از شهر های تاریخی و مرکز زون شمالشرق میباشد.

مراکز و موسسات اکادمیک یا تحصیلی در این ولایت با مقایسه با یک دهه قبل تغیر کلی نموده است.

مراکز اکادمیک زیادی در حال فعالیت هستند که از این جمله تعدادی خصوصی و تعدادی وابسته به دولت اسلامی افغانستان

میباشند.

پوهنتون کندز که دارای تمام رشته های تحصیلی بوده در حدود ده هزار  محصل از کندز و سایر ولایات افغانستان در رشته های مختلف مصروف آموزش میباشد.

انستیتیوت اداره و حصابداری ولایت کندز همچنان یکی از موسسات نیمه عالی ولایت کندز بوده که در رشته های اداره وحصابداری ومدیریت میباشد که بیش از یک هزار دانشجو در آن مصروف تحصیل میباشد.

در ولایت باستانی کندز همچنان تعداد زیادی موسسات اکادمیک خصوصی و کورس های آموزشی زیادی موجود است که تعداد زیادی از همشهریان محترم مان مصرو آموزش در رشته های مختلف میباشند.