تقدیر از کارکرد ها و دستاورد های شاروال کندز از سوی اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان

اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان از کارکرد ها و دستآورد های دیپلوم انجینر فرید احمد "فضلی" تقدیر به عمل آورد.

هیئت رهبری اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان به پاس خدمات محترم دیپلوم انجینر فرید احمد "فضلی" شاروال کندز که در بازسازی شهر کندز، تنظیم پیشه وران در فعالیت های پیشه وری، رعایت حفظ محیط زیست، نظافت شهر و حمایت از فعالیت پیشه وران شهر کندز انجام داده اند، تقدیر بعمل آورده، لوح تقدیر توسط حشمت الله رحیمی "عرضبیگی" معاون مقام ولایت و فرید احمد "قاطع" رئیس پیشه وران کندز برایش تفویض و موفقیت های بیشتر را از بارگاه ایزد متعال در عرصه کاری شان تمنا نمودند.