از جریان ترمیم وسایل و تجهیزات هوتل شاروالی کندز نظارت به عمل آمد

روز سه شنبه مورخ 25 عقرب سال 1395، نجیب الله "عمرخیل" شاروال کندز از جریان ترمیم وسایل هوتل کندز نظارت به عمل آورد.

شاروال کندز برای مسوولین شرکت قراردای ودیگر همکاران هدایت داد تا به زود ترین فرصت کار ترمیم هوتل به شمول ترمیم وسایل (میز و چوکی و دیگر وسایل ضروری) تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

این در حال است که چند قبل کار ترمیم دوباره هوتل شاروالی کندز که در اثر سقوط سال قبل تخریب گردیده بود آغاز گردید است.

قرار است این هوتل به شکل اساسی ترمیم و برای برگزاری محافل خوشی شهروندان، مهمانی های رسمی، برنامه های دیگر که از جانب ادارات دولتی و غیر دولتی و شهروندان تدویر میگردد در خدمت آنها قرار گیرد.