اطلاعیه شاروالی کندز در پیوند به کمپاین های صفایی

شاروالی کندز در نظر دارد تا به پیشواز از آمد آمد عید سعید فطر کمپاین های سرتا سری صفایی و شست و شوی جاده ها را در تمامی نقاط شهر کندز آغاز نماید.
بنا هیات رهبری شاروالی از تمامی شهروندان با عزت کندز می خواهد تا با سهم گرفتن در هرچه بهتر صفایی شهر در پاکی و صفائی کوچه و گذر های شان با شاروالی همکاری نموده بعد از جمع آوری، کثافات را در نقاط معینه بگذارند تا پرسونل تنظیف شاروالی به آسانی آن را برداشته به بیرون از شهر انتقال دهند.
با سپاس قبلی
نجیب الله عمرخیل
شاروال کندز