کوچه حاجی حیدرقل شهر کندز جغل اندازی گردید!

روز دوشنبه مورخ 20 جدی سال 1395 کوچه حاجی حیدرقل مربوط ناحیه اول شهر کندز به طور اساسی آن جغل اندازی و مورد بهره بردار قرار گرفت.
نجیب الله "عمرخیل" شاروال کندز که از جریان کار این پروژه دیدن مینود ضمن تشکری از همکاری اهالی گذر مربوطه در قسمت جغل اندازی از ایشان خواست تا در پرداخت محصول صفایی نیز شاروالی را یاری رسانده به اسرع وقت پول آن را به حساب شاروالی بپردازند تا شاروالی بتواند خدمات به موقع را به شهروندان عرضه نماید.
قابل یاد آوری است که این پروژه به همکاری اهالی آن گذر صورت گرفته است.