نظر به وعده ریاست شاروالی کندز کار عملی کمپاین های صفایی رسما آغاز گردید

نظر به اطلاعیه ریاست شاروالی کندز در پیوند به آغاز کمپاین های صفایی و شست و شوی سرک های داخل شهر، امروز یک شنبه مورخ 13 سرطان سال 1395، برنامه شست و شوی سرک های داخل شهر و برداشتن انبار های کثافات از نقاط مختلف با حضور نجیب الله "عمرخیل" شاروالی کندز و پرسونل زحمت کش مدیریت تنظیف رسما آغاز یافت که الی صبح روز عید سعید فطر و صفر شدن انبار های کثافات از نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.
شاروال کندز که در این کمپاین صفایی و شست شوی سرک ها اشتراک ورزیده بود از شهرندان خواست تا در ایام عید آشغالی یا کثافات شان را در خریطه های مخصوص نگهداری نموده در اخیر روز های عید در موقعیت های مشخص بگذارند، چون در سه روز عید تمامی پرسونل شاروالی نظر به قانون رخصت بوده در کار حاضر نمی باشند.