برنامه حسابدهی و مشورتی ربع دوم سال مالی 1398 شاروالی کندز برای شهروندان!

یکی از اصول اساسی حکومتداری خوب مشوره و حسابدهی از عواید، مصارف و کار کرد های یک اداره به محصول دهنده گان و شهروندان است، شاروالی ها از جمله ادارات مردمی و غیر بودجوی اند که همه ساله از مدارک مختلف عواید در شهر ها، عواید بدست می آورند تا از آن طریق برای شهروندان عرضه خدمات نمایند.

از همین رو شاروالی کندز به روز چهار شنبه مورخ 5 سرطان 1398، به سلسله برنامه های حسابدهی و مشورتی خویش برنامه مشورتی و حسابدهی از کار کرد ها، عواید، مصارف و چالش های سال مالی1398را در تالار هوتل شاروالی کندز با اشتراک 150 تن از وکلای گذر، متنفذین محل، نماینده گان ادارات دولتی، معاونین مقام ولایت کندز، اعضای شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی، اعضای رسانه ها، کمیته های شاروالی مکاتب، خانم های فعال جامعه، روسای ادارات دولتی، بورد هماهنگی شهری، معاون و اعضای بورد مشورتی و نماینده گان اصناف راه اندازی نمود.
دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز اشتراک کننده گان را خوش آمدید گفته از دست آورد ها در بخش های حکومتداری شهری، ازدیاد عواید ربع دوم نظر به ربع اول، مشارکت شهروندان، نشست های مشورتی با مردم، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، رسیدگی به شکایات شهروندان، پروژه های عملی شده در ربع دوم سال مالی 1398 توسط شاروالی و دونر ها و پلان های ربع سوم سال و چالش های شاروالی کندز برای اشتراک کننده گان معلومات مفصل ارایه نموده خواهان همکاری های لازمی با شاروالی گردید.


متعاقبآ مطابق به آجندا آمر حکومتداری شهری به نوبه خود اشتراک کننده گان برنامه را خوش آمدید گفته دست آورد ها در بخش های حکومتداری طی پریزینتیشن به حاضرین معلومات ارایه نمود.
همچنان مدیر عواید و مدیر محاسبه هر یک به نوبه خود از دست آورد های بخش های مربوطه طی پریزینتین جداگانه برای شهروندان معلومات دادند.
سپس مدیر عمومی اجراییه شاروالی از دست آورد ها در بخش های آمریت تخنیکی وسکتوری طی پریزینتیشن به حاضرین معلومات ارایه نمود.
در این محفل ذبیح الله مجیدی معاون شورای مشورتی شاروالی کندز نیز سخن رانی نموده از دست آورد های شورای مشورتی و فعالیت های اداره شاروالی به قدر دانی یاد کرده به حاضرین معلومات داده وعده همکاری را برای شاروالی نمود تا حکومتداری خوب و پاسخ گو نهادینه گردد.، همچنان آقای مجیدی از کار کرد های موسسات همکار مانند لوگو و هبیتات که در کنار شاروالی حضور دارند سپاسگذرای نموده خواهان دوام همکاری های شان در سال های بعدی گردید.

همچنان رییس صحت عامه کندز نیز از دست آورد ها و فعالیت های اداره شاروالی نیز به قدر دانی یاد نموده از فعالیت های عمده رهبری شاروالی کندز که در بخش کمیسیون تنظیم شهر فعالیت نموده سپاسگذاری نمود.
مرضیه "رسمتی"ریس شبکه زنان، فعال مدنی و عضو فعال بورد مشورتی شاروالی کندز از تغییرات مثبت که در بخش ازدیاد عواید در ربع دوم سال، نظر به ربع دوم سال مالی 1397 به میان آمده است به نیکی یاد نموده افزود که شاروالی یک اداره خودکفا است در صورت جمع آوری به موقع عواید و بالا رفتن عواید میتواند برای شهروندان به صورت مطلوب عرضه خدمات نماید.
همچنان پیشنهاداتی داشتند که همشهریان باید در قسمت پرداخت شاهی وصفایی، همکار شاروالی باشند، تمام مارکیت های که جای شان معلوم است باید از طریق رسانه ها به مردم معرفی شوند تا مردم با رفتن به مارکیت ها، باعث رونق کار و فعالیت شان در مارکیت ها شود.
بعدآ شاروال کندز از طرف اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و نماینده پوهنتون خصوصی شیهد سید جان با حضور حشمت الله عرضبیگی معاون و سرپرست مقام محترم ولایت مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت. 
در لحظات پایانی نشست به سوال های اشتراک کننده گان از جانب اعضای پنل پاسخ های قناعت بخش ارایه گردیده تاکید بر آن شد تا برای پیشنهادات شان در روز های آینده رسیدگی جدی صورت گیرد.
در اخیر برنامه توسط حشمت الله "رحیمی عرضبیگی" معاون و سرپرست مقام ولایت کندز جمع بندی شده و به پایان انجامید.