انتخابات اعضای بورد مشورتی شاروالی کندز آغاز شد

انتخابات اعضای بورد مشورتی شاروالی کندز آغاز شد
امروز چهارشنبه 27 سنلبه سال روان، وکلای گذر نواحی اول و دوم شاروالی کندز نماینده های شان را در بورد مشورتی این ریاست طی انتخابات آزاد و شفاف برگزیدند.
شایان ذکر است که این پروسه الی ناحیه هشتم شهر کندز ادامه خواهد داشت.
نماینده هایکه در بورد مشورتی شاروالی کندز انتخاب می شوند، به مثابه پل ارتباط میان شاروالی و اهالی گذر مربوطه شان خواهند بود.